โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรีียนพะทายพิทยาคม ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทร 042-530734  โทรสาร 042-530743   
e-mail :
pathaypit@gmail.com   website : http://www.ptp.ac.th  facebok:https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-469519266831177/
เนื้อที่ 78 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน   
จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่ประชาชนได้บริจาคให้ จำนวน 78 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา อยู่ห่าง
จากจังหวัดนครพนม 64 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2533 โดยมี นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนพะทายพิทยาคม และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้
นายอนันต์  สุวรรณหงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2533
และกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการครูให้ จำนวน 8 อัตรา จากนั้นมีผู้บริหารอีก ๓ คน
คือ  นางละออ  อาจวิชัย  นายสมชาติ  คำหา  นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์  นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง  
ปัจจุบันมี  นายสนั่น  เมตุลา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม