โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

กริชแผ่รัศมีวางบนหนังสือฐานรองด้วยรวงข้าว

ความหมายของสัญลักษณ์

กริช  คือ  มีความรู้เป็นอาวุธ

รัศมี  คือ  ชื่อเสียง คุณธรรม

                หนังสือ  คือ  ปัญญาเป็นรากฐานของชีวิต

     รวงข้าว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์

สีประจำโรงเรียนพะทายพิทยาคม
 
 “ สีแดง – น้ำเงิน ”

สีแดง     หมายถึง  ความรักสามัคคี
                      สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความซื่อสัตย์และความจริงใจ


อักษรย่อโรงเรียน พ.ท.พ.

ปรัชญาโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ปญญา ย ปริสุชฌติ” คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
 

คำขวัญโรงเรียนพะทายพิทยาคม
 เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
"สุขนิสัยที่ดี มีมารยาทงาม"