โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                           พันธกิจ/แผนงาน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
4. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิิบัติงานเป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

                                                   กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

                    เป้าประสงค์/เป้าหมายเป้าหมาย
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต
5. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม
6. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล

          โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน 
มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี พร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ได้ศักยภาพ และวัยของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          มุ่งพัฒนาให้บุคลากรของพะทายพิทย์ มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดีที่สมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 
พันธกิจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะองค์ประกอบของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังต่อไปนี้
          1. นโยบายของโรงเรียน (School Policies)
          2. การบริหารจัดการในโรงเรียน (School Management Practices)
          3. โครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (School and Community Project)
          4. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (Health School Environment)
          5. บริการอนามัยโรงเรียน (School Health Services)
          6. สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education)
          7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยโรงเรียน (Nutrition and Food Safety)
          8. การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ (Physical Exercises, Sport and Recreation)
          9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม (Counseling and Social Support)
          10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (Health Promotion for Staff)
 
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ    
          ๑. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
           ๒. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
           ๓. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
           ๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
           ๕. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
           ๖. การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
           ๗. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ
           ๘. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
           ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน