โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางละออ อาจวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ คำหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2559 - 28 ต.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เมตุลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรวดี มีระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0956647395