โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศราวุธ มูลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพุฒิพงษ์ หาชัย
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวคณึงนิตย์ พิลาอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก พลเสนา
ครู คศ.1

นายตะวัน อุสังหาร
ครูผู้ช่วย