โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ครู คศ.3

นายสยาม คำชนะ
ครู คศ.3

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
ครู คศ.3

นางสาวปานใจ สุนา
ครู คศ.3

นางรัชนียา มูลชัย
ครู คศ.2

นางจิราณัฐ สาธิพา
ครู คศ.1

นายคมกริช มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นางสาวภคพร พานิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสดใส อินเฮ้าส์
ครูอัตราจ้าง