โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายตวงสิทธิ์ ตงสิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปิยะพงษ์ บุญพูล
ครู คศ.1

นางวันวิสาข์ อุดมผล
พนักงานราชการ

นางสาวปวีณา วงค์สีดา
ครูผู้ช่วย