โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ