โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสถาพร รื่นเริง
ครู คศ.1

นางสาววันดี เคนไชยวง
ครู คศ.2

นางสาวจันทนีย์ ทวีปรีชาสกุล
ครู คศ.1