โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สุรินาม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระเหรียญชัย มณีวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายคารมณ์ เพียรพายลุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกไชย กุลวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ กุลวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ เหมะธุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ไชยสุระ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนาในท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญยงค์ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางไสว มะละ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางคำจันทร์ ไชยบรรพ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์ภัทรา คัณทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม คำชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรวดี มีระหงษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน