โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิพัฒน์ คลังชำนาญ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : dragon.wiphat@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงฤทัย โอกละคร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : yinglovepapana@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลนิฐษ์ คนองเพ็ชร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : kulnisth9@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิชา ไชยริบูรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : thichachairiboon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิสา ไชยนาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : nisachaiyanan19@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑิตา ดงภูธร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : mnthitad@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัญญานุช นามพะทาย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : 1999gantada@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมวดี เขียงจ้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Premwadeekhiangchoi@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววลัยลักษณ์ โสดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : 0931271152mild@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ จันทร์โท
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : 0630322933beawty@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสวรรณ หลาบคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : naphatsawana82954@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬารัตน์ กรมสร้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Churarat11245@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ ด่านหา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : supaporn090944.@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธภรณ์ พุทธรักษา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : aungaing997@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุดาพร ชินดา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : chors2542@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอัทธพล เดชทะศร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : toroooo2544@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพพิทักษ์ น้อยนาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Theppitakaun@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ ผาโม้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : natt88124@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายบงกชเพชร ศรีกระสอน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : max2015496@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร ไชยนาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Fluckebern2544@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนที แสนไชย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
อีเมล์ : illslick0925424305@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงศ์ เที่ยงพึ่งธรรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Peerapong890@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทสิทธิ์ คำสงวน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ แสงมา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : kreattisaksangma7@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริยากร ศรีนันทา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : ainthuon0339@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริศรา โทมนตรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Pinkky667@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุธิดา ภักดีบุรุษ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : anutida8662@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร บุญคา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : napopornbunka@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา คอแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Jariya.k19@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ สอนสิน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Oppof1s6223@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญานัสสา ทองดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.6
อีเมล์ : Yanatsa27@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินชุอร สุขภูวงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.6